Gebruikersvoorwaarden

U geeft aan akkoord te gaan met deze Voorwaarden door op een knop te klikken die aangeeft dat u deze Voorwaarden accepteert of door gebruik te maken van de Service.

Als u de Service wilt gebruiken namens een organisatie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden namens die organisatie en verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dat te doen. In een dergelijk geval verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar die organisatie.

Laatst gewijzigd op 4 maart 2021.

Privacy

In de loop van het gebruik van de service mag u inhoud verzenden naar Hibernis (waaronder uw persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van derden) of mogen derden inhoud naar u verzenden via de service (waarbij naar al het bovenstaande wordt verwezen als uw inhoud). We zijn ons ervan bewust dat u erop vertrouwt dat wij deze inhoud naar behoren behandelen. In het privacybeleid van Hibernis staat hoe we uw inhoud gebruiken. Wij gaan akkoord met de naleving van dit privacybeleid. Als u een klant bent die werkzaam is als verwerker zoals gedefinieerd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG), zijn er hierna in sectie EU2 enkele aanvullende voorwaarden toegevoegd ten aanzien van uw verplichtingen uit hoofde van deze wetgeving. U stemt er tevens mee in dat u verantwoordelijk bent voor het informeren van derden over het Hibernis-privacybeleid als ze inhoud bij u indienen via onze service.

Vertrouwelijkheid

Hibernis behandelt uw inhoud als vertrouwelijke informatie die alleen wordt gebruikt en openbaar wordt gemaakt conform deze voorwaarden (met inbegrip van het privacybeleid van Hibernis). Uw inhoud wordt daarentegen niet beschouwd als vertrouwelijke informatie als die (a) openbaar van aard is of wordt (behalve als gevolg van een schending van deze voorwaarden door Hibernis; (b) al wettelijk bekend was bij Hibernis voordat het deze informatie van u had ontvangen; (c) is ontvangen door Hibernis van een derde zonder kennis van schendingen van enigerlei verplichtingen ten opzichte van u; of (d) onafhankelijk is opgesteld door Hibernis zonder dat wordt verwezen naar uw inhoud. Hibernis kan uw inhoud openbaar maken wanneer hiertoe wettelijk of via een juridisch proces wordt verplicht, maar alleen nadat Hibernis, in zoverre dit wettelijk is toegestaan, zich in commercieel opzicht redelijk heeft ingespannen u op de hoogte te stellen, zodat u de kans krijgt om u te verweren tegen de verplichtingen tot openbaarmaking.

Beveiliging

Hibernis bewaart en werkt uw Inhoud conform beveiligingsnormen die in de sector gelden. Hibernis hanteert passende technische, organisatorische en administratieve systemen, beleidsregels en procedures die zijn ontworpen om de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van uw Inhoud te garanderen en het risico op ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw Inhoud tot een minimum te beperken.

Als Hibernis kennis neemt van onbevoegde of onrechtmatige toegang tot, of verwerving, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw account (een beveiligingsincident), treft Hibernis alle redelijke maatregelen om u zonder onnodige vertraging in kennis te stellen, maar in elk geval binnen 72 uur na kennisname van het beveiligingsincident. Hibernis zal ook redelijkerwijs met u samenwerken bij eventuele onderzoeken met betrekking tot een beveiligingsincident om eventuele vereiste kennisgevingen op te stellen, en zal eventueel andere informatie verstrekken die redelijkerwijs door u wordt gevraagd in relatie tot een beveiligingsincident.

Uw inhoud

U blijft eigenaar van uw inhoud

U blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van uw Inhoud. Hibernis wordt geen eigenaar van uw Inhoud. Wij krijgen uit hoofde van deze Voorwaarden geen licentie voor of rechten op uw Inhoud, behalve de beperkte rechten die zijn vereist om de Service te verstrekken, en zoals anderszins wordt beschreven in deze Voorwaarden.

Intellectueel eigendom van Hibernis

Noch deze voorwaarden, noch uw gebruik van de Service verlenen u eigendom met betrekking tot de Service of de Inhoud waartoe u via de Service (andere dan uw inhoud) toegang heeft. Deze Voorwaarden verlenen u geen recht op het gebruik van handelsmerken of andere merkelementen van Hibernis.

 

 

Inhoud van gebruikers

De Service geeft inhoud weer die door andere partijen wordt verstrekt. Hibernis is geen eigenaar van deze inhoud. Dergelijke inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de entiteit die deze beschikbaar heeft gemaakt. U bent dientengevolge verantwoordelijk voor uw eigen Inhoud en moet over alle rechten en bevoegdheden beschikken om deze Inhoud te gebruiken in verband met de Service. Hibernis is niet verantwoordelijk voor uw activiteiten met uw Inhoud, waaronder delen in het openbaar. Gebruik inhoud van de Service pas nadat u toestemming hebt gekregen van de eigenaar of als dit anderszins wettelijk is toegestaan.

Inhoud controleren

U erkent dat Hibernis mogelijk bepaalde bij de Service ingediende inhoud moet controleren om naleving van wettelijke verplichtingen te garanderen. Zo kan het vaststellen of inhoud illegaal is of deze Voorwaarden schendt (zoals het geval is wanneer onwettige inhoud aan ons wordt doorgegeven). We kunnen ook inhoud wijzigen, verwijderen, weigeren weer te geven of toegang tot de inhoud verbieden als we van mening zijn dat deze de wet of deze Voorwaarden schendt. Hibernis is verder niet verplicht om inhoud die is ingediend bij de Service te bewaken of controleren.

Hulpbronnen van derden

Hibernis kan in zijn Service koppelingen naar websites van derden publiceren. Hibernis verklaart niet dat het websites van derden heeft gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de inhoud die hierop wordt weergegeven. Handelsmerken die samenhang met de Service worden weergegeven, zijn het eigendom van hun betreffende eigenaars.

Accountbeheer

Maak uw wachtwoord niet aan anderen bekend

Als u voor het gebruik van de Service een account van Hibernis hebt, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van uw wachtwoord en alle andere aanmeldingsgegevens die u gebruikt om toegang tot uw account te krijgen. U (en niet Hibernis) bent verantwoordelijk voor activiteiten die in uw account plaatsvinden (behalve activiteiten waarvoor Hibernis direct verantwoordelijk is en die niet conform uw instructies worden uitgevoerd), ongeacht of u wel of geen toestemming hebt gegeven voor deze activiteiten. Als u ontdekt dat iemand ongeoorloofd toegang heeft gekregen tot uw account, dient u Hibernis hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Accounts mogen niet worden gedeeld en mogen door slechts één persoon per account worden gebruikt.

Houd uw gegevens up-to-date

Hibernis stuurt van tijd tot tijd kennisgeving naar het e-mailadres van uw account. U moet uw e-mailadres en, waar toepasselijk, uw contact- en betalingsgegevens van uw account actueel en nauwkeurig houden.

Aanvaardbaar gebruik

Wettelijke naleving

U verklaart en garandeert dat u alle wet- en regelgeving naleeft die van toepassing is op uw gebruik van de Service.

Uw verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor uw gedrag, Inhoud en communicatie met anderen tijdens het gebruik van de Service. U moet bij het gebruik van de Service aan de volgende vereisten voldoen:

Het is u niet toegestaan de Service te kopen, gebruiken of openen met als doel een concurrerend product of service te ontwikkelen of   voor enigerlei andere concurrerende doeleinden.

  • Het is u niet toegestaan misbruik te maken van onze Service door de normale gang van zaken te verstoren of door de Service op een andere wijze te openen dan via de interfaces en aanwijzingen die door ons zijn verstrekt.
  • Het is u niet toegestaan beperkingen van Hibernis op uw account (pogen) te omzeilen (zoals door het openen van een nieuw account).
  • Tenzij u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van Hibernis, mag u de systemen of netwerken van Hibernis niet scannen of testen op kwetsbaarheden.
  • Tenzij u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van Hibernis mag u geen handmatige of geautomatiseerde systemen of software gebruiken om gegevens op te halen of te verzamelen van de websites of andere interfaces waarmee we onze Service beschikbaar maken.
  • Tenzij dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving, mag u toegang van anderen tot de Service niet (pogen te) weigeren, of de Service aan re-engineering onderwerpen.
  • Het is u niet toegestaan virussen, malware of andere soorten schadelijke software of koppelingen naar dergelijke software via de Service te verzenden.
  • U mag de Service niet op schadelijk of excessieve wijze gebruiken, oftewel gebruik waarbij de gemiddelde patronen van gebruikers aanzienlijk worden overschreven, met nadelige gevolgen voor de snelheid, reactiesnelheid, stabiliteit, beschikbaarheid of werking van de Service voor andere gebruikers. Hibernis zet zich in om u in te lichten over schadelijk of excessief gebruik, zodat u de kans krijgt degelijk gebruik te verminderen tot een niveau dat voor Hibernis aanvaardbaar is.
  • Het is niet toegestaan de Service te gebruiken om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of om onwettige activiteiten uit te voeren.
  • Tenzij u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van Hibernis, mag u de Service niet doorverkopen.

Opschorting en beëindiging van de service

Door u

U kunt te allen tijde uw abonnement opzeggen via de beheerpagina van uw account. Uw account en de toegang tot uw account worden gedeactiveerd of uitgeschakeld en de inhoud die u hebt verzameld via de service wordt verwijderd. Opzeggingen worden meteen bevestigd. Er worden niet opnieuw kosten in rekening gebracht voor dat abonnement, tenzij u een nieuw abonnement aanschaft. Zegt u een abonnement halverwege de factureringsperiode op, dan ontvangt u geen terugbetaling, tenzij u uw abonnement om een van de volgende reden opzegt: (a) we hebben op materiële wijze deze voorwaarden geschonden en geen oplossing gevonden voor deze schending binnen 30 dagen nadat u ons hiervan schriftelijk op de hoogte hebt gesteld; (b) een terugbetaling is wettelijk vereist; of (c) we besluiten, volledig naar eigen goeddunken, dat terugbetaling op zijn plaats is. Voor de duidelijkheid, u komt niet in aanmerking voor restitutie als u onze service hebt gebruikt, reacties hebt verzameld en/of uw reacties hebt gedownload, tenzij deze beëindiging het gevolg is van onze materiële, niet-opgeloste inbreuk of wanneer dit wettelijk vereist is.

Door Hibernis

Hibernis kan uw Abonnement aan het einde van een factureringscyclus opzeggen door u ten minste 30 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving te sturen. Hibernis kan uw abonnement op enigerlei reden opzeggen door u ten minste 90 dagen van te voren een schriftelijke kennisgeving te sturen. U ontvangt dan een evenredige terugbetaling voor de ongebruikte periode van die factureringscyclus. Hibernis kan in de volgende gevallen de werking van uw Abonnement onderbreken of opzeggen: (a) u hebt op materiële wijze deze Voorwaarden geschonden en geen oplossing gevonden voor deze schending binnen 30 dagen nadat Hibernis u hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld; (b) u staakt uw bedrijfsactiviteiten of er worden insolventieprocedures in gang gezet die niet binnen 90 dagen worden stopgezet; of (c) u hebt 30 dagen na de betalingsdatum nog niet voldaan aan uw kosten. Bovendien kan Hibernis de Service voor u beperken, opschorten of beëindigen: (i) als u deze Voorwaarden niet naleeft, (ii) als u zodanig gebruikmaakt van de Service dat wij wettelijk aansprakelijk zijn of dat het gebruik van de Service door anderen verstoord raakt; of (iii) als wij mogelijk wangedrag door u onderzoeken. Verder streven we ernaar om, als we de Service die u ontvangt beperken, opschorten of beëindigen, u van tevoren een kennisgeving te sturen, zodat u de kans krijgt een kopie te exporteren van uw Inhoud op de Service. Er kunnen echter tijdgevoelige situaties zijn waarbij Hibernis kan beslissen meteen en zonder kennisgeving tot actie over te gaan. Hibernis zal zich in commercieel opzicht redelijk inspannen om de reikwijdte en de duur van beperkingen of opschortingen uit deze Paragraaf zo klein mogelijk te houden terwijl Hibernis een oplossing zoekt voor het probleem dat tot deze beslissing heeft geleid. Hibernis is niet verplicht uw inhoud te bewaren na beëindiging van de desbetreffende Service.

Wijzigingen en updates

Wijzigingen van de voorwaarden

Hibernis kan deze Voorwaarden op elk moment om uiteenlopende redenen aanpassen, bijvoorbeeld om te voldoen aan veranderingen in toepasselijke wetgeving of updates aan de Service, of om nieuwe Service of functies op te nemen. De meest actueel versie is altijd op de website van Datadossier te vinden. De wijzigingen gaan nooit eerder in dan op de dag dat deze openbaar worden gemaakt. Soms moet Hibernis u uit hoofde van toepasselijke wetgeving om toestemming vragen voor dergelijke veranderingen voordat ze van kracht worden, of u hierover voldoende van tevoren inlichten. Gaat u niet akkoord met de wijzigingen aan de voorwaarden van de Service, dan dient u uw gebruik van deze Service te staken, aangezien u instemt met naleving van de bijgewerkte voorwaarden door de Service te blijven gebruiken.

Wijzigingen van de service

Hibernis verandert en verbetert de Service doorlopend. Hibernis kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving functies toevoegen aan een Service, veranderen of verwijderen. Hibernis kan ook naar eigen goeddunken een functionaliteit beperken, opschorten of stopzetten. Als Hibernis een Service stopzet, sturen we u van tevoren een schriftelijke kennisgeving, zodat u de kans krijgt een kopie van uw Inhoud op de Service te exporteren. Hibernis kan naar eigen goeddunken inhoud verwijderen uit de Service, hoewel we ernaar streven u hiervan van tevoren op de hoogte te stellen als dit materiële gevolgen voor u heeft en als dit praktisch haalbaar is gegeven de omstandigheden.